Zwroty i reklamacje

Sprawdzanie przesyłki przed odbiorem

wrz 17 2016

​Odbiór przesyłki zwykle odbywa się dość szybko – z jednej strony stoi bowiem kurier, któremu wiecznie się śpieszy, a z drugiej klient, który zwykle chce jak najprędzej pozbyć się kuriera, zamknąć za nim drzwi, otworzyć paczkę i cieszyć się jej zawartością. Ten pośpiech jest jednak niezbyt wskazany, bowiem moment odbioru przesyłki jest niezmiernie istotny w razie późniejszego dochodzenia naszych praw.

Na wstępie warto zaznaczyć, że samo odebranie przesyłki oraz listu przewozowego oznacza, że zobowiązujemy się  do zapłaty za nią. Jeżeli więc odebraliśmy przesyłkę, to nawet gdy wyraźnie widzimy, że jest uszkodzona, mamy obowiązek za niż zapłacić.

Co więcej, przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie naszych ewentualnych roszczeń (czyli możliwości domagania się odszkodowania)  z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Aby zapewnić sobie prawo do dochodzenia roszczeń, powinniśmy

stwierdzić szkodę protokolarnie PRZED przyjęciem przesyłki. Jeśli jest to niemożliwe z winy kuriera ( nie ma formularza, nie ma czasu, to jego pierwszy dzień w firmie, a w ogóle to tylko zastępuje kolegę) i protokół stwierdzający uszkodzenie nie został  spisany nie z naszej winy, również nie tracimy prawa do odszkodowania. Podobnie jest, gdy uszkodzenie nastąpiło wskutek rażącej winy lub niedbalstwa przewoźnika, a my stwierdziliśmy je dopiero po rozpakowaniu przesyłki. W takim wypadku mamy 7 dni od momentu dostawy na dochodzenie swoich praw, z tym, że musimy udowodnić, ze szkoda powstała między przyjęciem przesyłki a jej wydaniem (czyli, że sami nie uszkodziliśmy przesyłki). Zgłoszenie koniecznie musi nastąpić w formie pisemnej, z tym , że niekoniecznie musi to być list polecony – równie dobrze możemy dokonać zgłoszenia e-mailem.

Dochodzenie swoich praw w tym zakresie jest oczywiście dość mozolne, dlatego najlepiej jest obejrzeć dokładnie przesyłkę jeszcze przed jej odbiorem, a w razie jakichkolwiek wątpliwości – domagać się spisania protokołu uszkodzenia.

OK, mamy spisany protokół, posiadamy więc podstawę o zgłoszenia reklamacji. Co dalej?

Przede wszystkim, musimy naszej reklamacji nadać formę pisemną. Powinna ona też koniecznie zawierać następujące elementy:

-datę

-nasze dane (mię i nazwisko lub nazwę) i adres  (siedzibę) przewoźnika;

-nasze dane (mię i nazwisko lub nazwę) i adres osoby składającej reklamację (czyli nas);

-tytuł i uzasadnienie reklamacji;

-kwotę naszego roszczenia;

-wykaz załączników, m. in. oryginał zawarcia umowy przewozu (np. list przewozowy, kwit bagażowy itp)

-nasz podpis.

Udostępnij